Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này ("Thỏa thuận" hoặc "Điều khoản sử dụng") trước khi sử dụng các dịch vụ do Herond Browser cung cấp. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc bạn sử dụng Trình duyệt web Herond và tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tính năng, nội dung, trang web hoặc ứng dụng nào được Herond cung cấp theo thời gian (gọi chung là " Dịch vụ"). Bằng cách sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này.

Cập nhật lần cuối: Ngày 26 tháng 6 năm 2023

Chấp nhận các điều khoản

Dịch vụ được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận mà không sửa đổi tất cả các Điều khoản sử dụng này và tất cả các quy tắc, chính sách và thủ tục hoạt động khác có thể được Herond xuất bản theo thời gian liên quan đến Dịch vụ. Ngoài ra, một số dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung do Herond ban hành theo thời gian; việc bạn sử dụng các dịch vụ đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, được đưa vào các Điều khoản sử dụng này theo tham chiếu này. Herond có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của mình bất cứ lúc nào. Điều khoản này vô hiệu khi bị pháp luật cấm và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi trong các khu vực pháp lý đó.

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng

Herond bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ Điều khoản sử dụng nào hoặc thay đổi, tạm dừng hoặc ngừng Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào) bất kỳ lúc nào bởi đăng thông báo trên trang web hoặc Dịch vụ của Herond hoặc bằng cách gửi email cho bạn. Herond cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản sử dụng định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Chính sách khác

Nếu bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung nằm trên hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ vi phạm bản quyền, vui lòng xem lại Chính sách tranh chấp bản quyền của Herond ở cuối Điều khoản dịch vụ này.

Nội quy và Ứng xử

Như một điều kiện sử dụng, bạn hứa sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo Điều khoản sử dụng. Đối với các mục đích của Điều khoản sử dụng, thuật ngữ "Nội dung" bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, video, phần mềm, tập lệnh, đồ họa và các tính năng tương tác được tạo, cung cấp hoặc có thể truy cập được trên hoặc thông qua Dịch vụ. Như là một ví dụ, và không phải điều khoản hạn chế, bạn không được:

Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Sử dụng Dịch vụ để tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, tục tĩu hoặc nói cách khác là có thể bị phản đối.

Mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc nói cách khác xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một người hoặc tổ chức.

Can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ.

Tải lên, đăng, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ việc làm hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ).

Tải lên, đăng, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào.

Tải lên, đăng, truyền hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư dây chuyền, lừa đảo đa cấp hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác.

Tải lên, đăng, truyền hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào.

Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ.

Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật hoặc phần mềm được xuất khẩu từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú.

Cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ.

Sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

Sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập thông tin, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào khác để truy xuất, lập chỉ mục, khai thác dữ liệu hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Dịch vụ hoặc nội dung của nó.

Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người dùng khác mà không được Herond cho phép hoặc tạo danh tính giả trên Dịch vụ.

Herond bảo lưu quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của mình, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa Nội dung vi phạm khỏi Dịch vụ, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của những người vi phạm đó và báo cáo bạn với các cơ quan thực thi pháp luật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng Herond không có nghĩa vụ giám sát quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc xem xét hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung nào nhưng có quyền làm như vậy cho mục đích vận hành Dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các Điều khoản này. Sử dụng hoặc tuân thủ luật hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác.

Thương hiệu & Bằng sáng chế

Tất cả nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký được liên kết với nhãn hiệu Trình duyệt Herond, bao gồm logo, nhãn hiệu và chỉ định, đều thuộc về Herond. Quyền sở hữu của tất cả các nhãn hiệu khác được đề cập trên trang web này được giữ bởi chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng nhãn hiệu và logo hiển thị trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Herond hoặc chủ sở hữu tương ứng của họ đều bị nghiêm cấm. Có thể các phần, tính năng và/hoặc chức năng của các sản phẩm của Herond được bảo vệ bởi các ứng dụng hoặc bằng sáng chế của Herond.

Chấm dứt dịch vụ

Herond Browser có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và hủy tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Ngoài ra, một trong hai bên có thể chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì và vào bất kỳ lúc nào khi có thông báo bằng văn bản. Nếu bạn quyết định chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo hướng dẫn trên Dịch vụ. Xin lưu ý rằng bất kỳ khoản phí nào được thanh toán theo các Điều khoản sử dụng này đều không được hoàn lại. Sau khi chấm dứt, tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho bạn trong Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tuy nhiên, một số điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý, sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt vì chúng cần thiết để duy trì các quyền và nghĩa vụ dự kiến ngay cả sau khi chấm dứt.

Miễn trừ trách nhiệm

TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO PHÁT SINH RỦI RO ĐỀU THUỘC VỀ PHÍA BẠN. Dịch vụ Trình duyệt Herond (bao gồm, nhưng không giới hạn, Trình duyệt Herond và bất kỳ nội dung nào) được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Không có bảo đảm, đại diện hoặc đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về quyền sở hữu, không vi phạm, khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Mọi bảo đảm ngụ ý bởi bất kỳ quá trình thực hiện hoặc sử dụng thương mại nào đều bị từ chối rõ ràng. Điều quan trọng cần lưu ý là một số tiểu bang có thể không cho phép giới hạn thời gian bảo hành ngụ ý kéo dài, vì vậy những giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Herond, các chi nhánh của nó cũng như từng nhân viên, nhà thầu, giám đốc, nhà cung cấp và đại diện của họ không bị tổn hại trước mọi trách nhiệm pháp lý, tổn thất, khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) Việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch vụ. (ii) Bạn vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ luật, hợp đồng, chính sách, quy định hoặc nghĩa vụ hiện hành nào khác. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào như vậy, Herond bảo lưu quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền, đồng thời bạn đồng ý hỗ trợ và hợp tác với Herond trong việc bảo vệ chống lại bất kỳ khiếu nại nào như vậy.

Điều khoản khác

Điều khoản sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Herond về Dịch vụ và thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời (dù bằng lời nói, bằng văn bản hoặc điện tử) giữa bạn và Herond về Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản sử dụng sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và có thể thi hành. Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quyền nào được cung cấp ở đây sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác theo Điều khoản sử dụng. Herond sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ việc không thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Herond. Điều khoản sử dụng là dành riêng cho bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Herond. Herond có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Điều khoản sử dụng mà không cần sự đồng ý. Điều khoản sử dụng không tạo ra mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm giữa các bên và không bên nào có quyền ràng buộc bên kia theo bất kỳ cách nào. Trừ khi có quy định khác, tất cả các thông báo theo Điều khoản sử dụng phải bằng văn bản và sẽ được coi là đưa ra hợp lệ khi nhận được, nếu được gửi hoặc gửi trực tiếp bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm có yêu cầu biên nhận trả lại. Thông báo sẽ được coi là đã nhận khi được xác nhận điện tử, nếu được gửi bằng fax hoặc email, hoặc hai ngày sau khi gửi, nếu được gửi để giao vào ngày hôm sau thông qua dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận.

Chính sách tranh chấp bản quyền

Herond tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn người dùng của mình cũng làm như vậy. Theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) và các luật hiện hành khác, Herond đã triển khai Chính sách tranh chấp bản quyền sau để giải quyết các khiếu nại vi phạm bản quyền.

Báo cáo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của mình đã bị người dùng Trình duyệt Herond vi phạm, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi, bao gồm các thông tin sau: Chữ ký thực hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ. Bằng chứng xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu liên quan đến nhiều tác phẩm có bản quyền, danh sách đại diện của các tác phẩm đó. Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa, cùng với thông tin đủ hợp lý để xác định vị trí tài liệu. Thông tin liên lạc đầy đủ, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Thông báo phản đối

Nếu bạn cho rằng một thông báo vi phạm bản quyền đã được gửi nhầm cho bạn, bạn có thể gửi thông báo phản đối tới Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi, bao gồm các thông tin sau: Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn. Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi tài liệu bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó bị vô hiệu hóa. Một tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai. Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của tòa án cho khu tư pháp nơi có địa chỉ của bạn và rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ của quá trình từ người đã cung cấp thông báo vi phạm bản quyền ban đầu hoặc đại lý của người đó. Chữ ký thực hoặc điện tử (nhập tên đầy đủ của bạn là đủ) của người dùng gửi thông báo phản đối.

Người vi phạm lặp lại

Herond có quyền chấm dứt các tài khoản người dùng bị phát hiện là những người nhiều lần vi phạm tài liệu có bản quyền.

Thông tin liên lạc

Tất cả các thông báo vi phạm bản quyền thông báo phản đối phải được gửi cho chúng tôi qua email theo địa chỉ sau: [email protected]. Vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn pháp của bạn trước khi gửi thông báo vi phạm bản quyền hoặc thông báo phản đối. Xuyên tạc vi phạm bản quyền thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Copyright © 2023 by Herond Labs. All rights reserved
Trợ giúp
Tiếng Việt